Monday, July 5, 2010

វិធីអានសៀវភៅ

(ទី១) ស្ទង់មើល (រៀន -> សូត្រ -> យល់​ -> ចេះ -> ចាំ -> ស្ទាត់ -> ជំនាញ)

 • អានតែ (១)សេចក្តីផ្តើម (២)ចំណងជើងធំៗមានក្នុងតួសេចក្តី(ពិនិត្យមើល រូបភាព រូបថត រូបគំនូរ តារាង ផែនទី និងចំណងជើងខាងក្រោមរបស់វា) និង (៣)សេចក្តីបញ្ចប់។(មានផែនទីឃើញផ្លូវមុន ដើម្បីដឹងរឿងមុនត្រួសៗថា

គេចង់និយាយពីអីគេ គេចង់បានអីគេ គេចង់ធ្វើអីគេ ពេលដល់សាច់រឿងធ្វើឲ្យយើង ងាយចាប់បាន ងាយយល់)

(ទី២) ឆ្ងល់ (យល់)

 • ចេះឆ្ងល់ចំណងជើងធំៗក្នុងតួសេចក្តីថាតើ៖​ អីគេ? ដើម្បីអី? គេធ្វើម៉េច? នរណាគេ? នៅពេលណា? នៅឯណា?

(ទី៣) អាន​ (ចេះ)

 • តាមដានអានសាច់រឿងរបស់ចំណងជើងធំៗមានក្នុងតួសេចក្តីទាំងនោះ ដើម្បីបកស្រាយចំងល់ដែលយើងបាន ឆ្ងល់ គ្រាន់តែអានឲ្យយល់ទៅបានហើយ កុំបាច់កត់ត្រាន័យវាទាំងអត់យល់ អីសោះ (ព្រោះពត័មានថ្មីមិនដែល ឃើញតិចពេក ម៉េចនឹងទាន់យល់បាន ដូចលេងផ្គុំរូបអញ្ចឹងផ្គុំបានតិចពេកម៉េចនឹងអាចទាយបានជារូបអីគេទៅ ផ្គុំទៀតទៅប្រាកដជាចេញរូបពិត)។ទាល់តែអានបានចប់១វគ្គសិន ទើបដឹងកន្លែងណាមានពាក្យ ឬឃ្លាសំខាន់ៗ។
 • បើន័យនោះ អានទៅអត់យល់ ស្វែងរកពាក្យដែលរាំងស្ទះដល់អត្ថន័យឃ្លានិង ប្រែវាឲ្យត្រូវតាមសាច់រឿង។ ស្វែងយល់ឃ្លាដែលឆ្លើយប្រាប់ ន័យសំខាន់ៗ ។ មិនបាច់អើពើនឹងពាក្យដែលមិនបានរាំងស្ទះដល់អត្ថន័យឃ្លា ។ អានត្រួសៗឬរំលងឃ្លាដែលមិនមានន័យសំខាន់ៗឬមិនបានឆ្លើយប្រាប់គំនិតសំខាន់ៗសោះ (នាំខាតពេលឬរំខាន)

(បំណងពិតគឺគ្រាន់តែចង់យល់ន័យ មិនមែនដើម្បីគ្រាន់តែអានគ្រប់តួអក្សរ គ្រប់ពាក្យឬឃ្លាឲ្យអស់នោះទេ) ។ ដូចមើលរឿងឥណ្ឌាដល់កន្លែងរាំ អាចខាទៅមុខ ឬរំលងបាន ព្រោះស៊ីពេលរាប់ម៉ោង តែគ្មានន័យសំខាន់។

 • បើន័យសំខាន់ៗអានទៅពិបាកយល់ ឬ ដូចជាមិនទាន់យល់ច្បាស់ ៖​ត្រូវអានឃ្លានោះឡើងវិញ អានច្រើនសារ អានយឺតៗ អានឮៗ ។

(ទី៤) រំលឹក (ចាំ)

 • រំលឹកចំនុចសំខាន់ៗឡើងវិញ និងធ្វើការបកស្រាយឡើងវិញដោយប្រើពាក្យឬឃ្លាខ្លួនឯងតាមការយល់របស់យើង វិញ ធ្វើម៉េចឲ្យយល់ថាម្តុំហ្នឹងគេចង់និយាយពីអី គេចង់បានអី ដោយមិនមើលសៀវភៅ (ចងចាំបានពីរំលឹក) ។
 • រំលឹកដើម្បីកុំឲ្យវង្វេង ថាយើងកំពុងអានដល់ណាហើយកំពុងអានអីគេ ថាគេចង់និយាយប្រាប់អីឲ្យពិតប្រាកដ។
 • រំលឹកទាល់តែចេញ រួចហើយសួរខ្លួនឯងទៅមើល ពិតជាយល់មែនអត់? ឬក៏បានរំលងន័យសំខាន់ៗរបស់វា? ។
 • រំលឹករហូតដល់យើងពិតជាយល់ន័យវាបានល្មមគ្រប់គ្រាន់ គឺបានហើយ ពេលនេះអាចកត់ត្រាទុកបានហើយ។

(ទី៥) អនុវត្ត (ស្ទាត់)

 • ឆ្លើយសំនួរ ឬ អនុវត្តលំហាត់ នូវអ្វីយើងបានរំលឹក ដើម្បីបញ្ចាក់ថាយើងពិតជាយល់បានច្បាស់ និង ធ្វើបាន ដូចអ្វីដែលយើងយល់មែន ហើយអ្វីដែលយើងបានយល់បែបនេះ សុទ្ធតែជាការពិត និងសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវ ។
 • បើឆ្លើយសំនួរមិនចេញ បានន័យថាយើងភ្លេច ឬមិនទាន់យល់នៅឡើយទេ ទៅរកមើលកន្លែងហ្នឹងម្តងទៀត។
 • បើធ្វើលំហាត់ខុស គឺលទ្ធផលមិនដូចការយល់ឃើញរបស់យើងទេ បានន័យថាយើងបានយល់ខុស ឬយល់ច្រឡំន័យណាមួយរបស់វា យើងត្រូវធ្វើការស្វែងយល់ន័យរបស់វាម្តងទៀត។

0 comments:

Post a Comment

 
ឡើងទៅខាងលើទំព័រ ចុះទៅខាងក្រោមទំព័រ